Súvisiace materiály

Jednotlivec a populácia

Lekcia sa skladá z

Variabilita medzi jedincami

Rozdelenie organizmov do druhov

Druhy borovíc

Endemické a kozmopolitné druhy

Populácia

Jedince, populácie a veľkosť populácie

Spôsoby stanovenia hustoty populácie

Modely rozptýlenia jedincov v prostredí

Rozloženie populácie

Rast nových druhov

Krivky prežívania a miery úmrtnosti v populáciách

Krivka prežívania slonov

Živočíchy s rovnakými znakmi krivky prežívania ako slony

Krivka prežívania myší

Živočíchy s rovnakými znakmi krivky prežívania ako myši

Krivka prežívania žiab

Živočíchy s rovnakými znakmi krivky prežívania ako žaby

Krivka prežívania nezmara

Abiotické faktory

Biotické faktory

Biotické a abiotické faktory životného prostredia

Ekologická nika

Ekologická tolerancia

Rozsah teploty