Súvisiace materiály

Analytická geometria kružnice

Lekcia sa skladá z

Vzdialenosť dvoch bodov A a B

Vzdialenosť dvoch bodov v rovine

Rovnica kružnice

Kružnica a jej rovnica

Body patriace kružnici

Určenie rovnice kružnice

Nákres kružnice podľa danej rovnice

Iný tvar rovnice kružnice

Iný tvar rovnice kružnice

Prevod rovnice kružnice

Prevod rovnice kružnice

Bod a kružnica

Kruh v súradnicovej sústave

Nerovnica opisujúca kruh

Spoločné body kružnice a súradnicových osí

Spoločné body kružnice a osi x

Počet spoločných bodov súradnicových osí a kružnice

Určenie počtu spoločných bodov súradnicových osí a kružnice

Spoločné body kruhu a súradnicových osí

Počet spoločných bodov súradnicových osí a kruhu

Určenie počtu spoločných bodov súradnicových osí a kruhu

Kružnice a kvadranty

V ktorom kvadrante sa nachádza kružnica?

Kružnica a kvadranty súradnicovej sústavy

Mrežové body kruhu

Počet mrežových bodov na kruhu

Kruh obsahujúci n mrežových bodov