Súvisiace materiály

Zákony plynu. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Vplyv zvýšenia teploty na tlak a objem plynu

Vplyv teploty na tlak a objem plynu

Gay-Lussacov zákon (1)

Gay-Lussacov zákon (2)

Použitie Gay-Lussacovho zákona pri výpočtoch

Izotermická zmena

Izochorická zmena

Izobarická zmena

Typy zmien plynov

Zákon ideálneho plynu

Všeobecný zákon plynu (1)

Všeobecný zákon plynu (2)

Všeobecný zákon plynu (2)

Všeobecný zákon plynu (2)