Súvisiace materiály

Kovová väzba

Lekcia sa skladá z

Farby a skupenstvá kovov

Ortuť

Zrkadlá

Identifikácia kovov

Kujnosť a ťažnosť kovov

Spracovanie kovov

Kujnosť a ťažnosť kovov

Schopnosť viesť elektrický prúd

Schopnosť viesť elektrický prúd

Schopnosť viesť teplo

Tepelná vodivosť kovov

Schopnosť viesť teplo

Vlastnosti kovov

Umiestnenie kovov v periodickej sústave

Umiestnenie kovov v periodickej sústave

Elektrónová konfigurácia kovov

Vznik sodného a horečnatého katiónu

Kovová väzba

Elektrostatické sily v kryštálovej mriežke kovov

Povaha kovovej väzby

Tepelná vodivosť kovov

Prečo kovy vedú elektrický prúd a teplo?

Prečo sú kovy kujné a ťažné?

Odraz svetla

Prečo sú kovy kujné a ťažné?

Kujnosť a ťažnosť kovov

Prečo kovy vedú elektrický prúd a teplo?