Súvisiace materiály

Elektrolýza. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Produkty elektrolýzy

Elektrolýza soľanky

Použitie hydroxidu sodného

Použitie chlóru

Použitie vodíka

Elektrolýza soľanky

Galvanoplastika

Elektrolytické pokovovanie

Oddeľovanie veľmi reaktívnych kovov

Elektrolytická rafinácia kovov

Iné použitie elektrolýzy

Vodič

Čo je coulomb a farad?

Pojmy elektrický náboj a elektrický prúd

Elektrický prúd a elektrický náboj

Určenie množstva elektrického náboja potrebného na získanie 1 molu atómov

Výpočet hmotnosti kovu, ktorý sa vylúčil počas elektrolýzy

Výpočet množstva produktu, ktorý sme získali počas elektrolýzy

Elektrický prúd, dodaný elektrický náboj a čas prechodu elektrického prúdu

Určenie času elektrolýzy, ktorý potrebujeme, aby sme získali uvedené množstvo produktu

Výpočty týkajúce sa elektrolýzy

Použitie elektrolýzy na pokovovanie kovov iným kovom