Súvisiace materiály

Voľná energia

Lekcia sa skladá z

Odvodenie výrazu pre zmenu voľnej energie

Zmena štandardnej voľnej energie neutralizačnej reakcie

Zmena voľnej energie

Väčšina exotermických reakcií je spontánna

Prečo sú niektoré endotermické reakcie spontánne?

Zmena voľnej energie

Vodné roztoky kyseliny sírovej a kyseliny siričitej

Zmena voľnej energie a rozpustnosť iónových zlúčenín

Zmeny entalpie a entropie

Rozpustnosť

Zmena voľnej energie a rozpustnosť iónových zlúčenín

Rozklad uhličitanu vápenatého

Rozklad peroxidu vodíka

Spontánnosť procesu

Zmena voľnej energie dehydratácie hydroxidu horečnatého

Zmena voľnej energie v rovnováhe

Voda a ľad v rovnováhe

Zmena voľnej energie a dynamická rovnováha

Zmena entalpie a entropie