Súvisiace materiály

Krakovanie a spaľovanie uhľovodíkov

Lekcia sa skladá z

Použitie a výroba benzínu

Metódy krakovania

Krakovací pokus v laboratóriu

Produkty krakovania

Produkty krakovania

Benzín z krakovacieho procesu

Stupnica oktánových čísel

Čo je to oktánové číslo?

Oktánové číslo benzínu

Oktánové čísla niektorých horľavých látok

Stupnica oktánových čísel

Energia ukrytá vo fosílnych palivách

Spaľovanie uhľovodíkov

Produkty spaľovania uhľovodíkov

Spaľovanie rôznych uhľovodíkov

Spaľovanie metánu