Súvisiace materiály

Disociácia kyselín, zásad a solí

Lekcia sa skladá z

Elektrolytická disociácia (1)

Elektrická vodivosť

Silné a slabé elektrolyty

Prečo rozpúšťanie elektrolytov vo vode spôsobuje ich disociáciu?

Kovalentná väzba a disociácia

Elektrolytická disociácia (2)

Oxóniový katión

Kyseliny (1)

Väzbový uhol v oxóniovom katióne

Kyslá chuť

Schopnosť sfarbiť lakmus načerveno

Schopnosť reagovať s kovmi

Schopnosť reagovať s uhličitanmi

Schopnosť viesť elektrický prúd

Kyseliny (2)

Jednosýtne kyseliny

Dvojsýtne kyseliny

Trojsýtne kyseliny

Kyseliny okolo nás

Klasifikácia a použitie kyselín

Klasifikácia a použitie kyselín

Elektrolytická disociácia kyseliny fosforečnej

Silné zásady

Amoniak – slabá zásada

Horká chuť

Podráždenie kože

Schopnosť sfarbiť lakmus namodro

Elektrická vodivosť

Schopnosť reagovať so soľami kovov

Rozpustnosť vo vode

Zásady

Neutralizačné reakcie

Molekulové rovnice

Iónové rovnice

Neutralizácia

Všetky soli sú elektrolyty

Praktická príručka rozpustnosti solí

Zrážanie nerozpustných solí

Rozpustnosť solí

Rozpustnosť solí