Súvisiace materiály

Zmeny entalpie v procese rozpúšťania

Lekcia sa skladá z

Molekula vody

Molekulová štruktúra vody

Polarita molekuly vody

Vodíková väzba

Modely molekúl vody

Proces rozpúšťania

Hydratácia

Rozpúšťanie iónových zlúčenín vo vode

Čo je entalpia hydratácie?

Faktory ovplyvňujúce entalpiu hydratácie

Entalpie hydratácie vybraných iónov

Entalpia hydratácie

Energia rozpúšťania

Vzťah medzi entalpiou rozpúšťania a entalpiou hydratácie

Entalpia

Zmeny entalpie

Chlorid sodný

Hydroxid sodný

Dusičnan amónny

Entalpia rozpúšťania

Určenie entalpie rozpúšťania hydroxidu sodného

Miešanie kyseliny sírovej s vodou

Experimentálne určenie entalpie rozpúšťania