Súvisiace materiály

Halogénalkány

Lekcia sa skladá z

Deriváty uhľovodíkov

Deriváty uhľovodíkov

Halogénalkány

Halogénalkány (1)

Plameňová skúška

Dôkaz prítomnosti chlóru v halogénalkánoch

Halogénalkány (3)

Halogénalkány (3)

1-chlórpentán

1,1-dichlóretán

Názvy halogénalkánov

Názvy halogénalkánov

Pozičná izoméria substituentu

Izoméria v halogénalkánoch

Štruktúrne vzorce

Primárne, sekundárne a terciárne halogénalkány

Primárne, sekundárne a terciárne halogénalkány

1-chlórpropán

2-chlórpropán

Reakcia medzi pentánom a brómom

Substitučná reakcia v rozvetvenom alkáne

Príprava halogénalkánov

Adícia halogénov na alkény

Reakcia eténu s brómom

Adícia HCl na propén

Markovnikovo pravidlo

Príprava halogénalkánov (2)

Fyzikálne vlastnosti halogénalkánov

Teploty varu, hustota a rozpustnosť vo vode

Fyzikálne vlastnosti halogénalkánov

Molekula tetrachlórmetánu

Využitie halogénalkánov

Využitie freónov

Freóny