Súvisiace materiály

Písomné výpočty

Lekcia sa skladá z

Sčítanie a odčítanie spamäti

Písomné sčítanie prirodzených čísel

Písomné sčítanie desatinných čísel

Písomné odčítanie prirodzených čísel

Písomné násobenie desatinných čísel

Odčítanie desatinných čísel