Súvisiace materiály

Vzduch

Lekcia sa skladá z

Zloženie vzduchu

Kyslík

Selekcia kyslíka a dusíka zo vzduchu

Exhaláty

Vplyv exhalátov na životné prostredie

Smog a kyslý dážď