Súvisiace materiály

Zaokrúhľovanie čísel

Lekcia sa skladá z

Stovky, desiatky a jednotky

Písanie súčtu použitím mocnín čísla 10

Písanie čísel ako súčtu mocnín čísla 10

Súčet násobkov mocnín čísla 10

Najbližšia mocnina čísla 10

Zaokrúhľovanie na najbližšiu mocninu čísla 10

Čo by si mala Lena vybrať?

Najbližšie celé číslo

Na číselnej osi

Najbližšie celé číslo

Záporné mocnitele

Záporné mocnitele

Napíšte desatinné čísla použitím mocnín čísla 10

Napíšte desatinné čísla použitím mocnín čísla 10

Zaokrúhľovanie desatinných čísel na desatiny alebo na stotiny

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Číslo ako súčet.