Súvisiace materiály

Chromozómová teória dedičnosti

Lekcia sa skladá z

Stavba a typy chromozómov

Mýlil sa Mendel?

Testovacie kríženie a jeho aplikácia vo výskume väzbových génov

Génová väzba – chybná teória?

Počítanie frekvencie rekombinácie