Súvisiace materiály

Chemické vlastnosti s-prvkov

Lekcia sa skladá z

Porovnanie reaktivity alkalických kovov a kovov alkalických zemín

Reaktivita kovov s-prvkov

Reaktivita alkalických kovov a ich elektrónová konfigurácia

Reaktivita kovov alkalických zemín a ich elektrónové konfigurácie

Reaktivita kovov s-prvkov

Elektronegativita

Ióny s-prvkov

Soli s-prvkov vyskytujúce sa v prírode

Elektronegativita

Iónový charakter zlúčenín kovov s-prvkov

Iónový charakter zlúčenín kovov s-prvkov

Reakcia sodíka s vodou

Alkalita hydroxidov

Skúmanie rozpustnosti vo vode hydroxidu vápenatého, horečnatého a sodného

Rozpustnosť hydroxidov

Výpočty zahrňujúce reakcie kovov a vody

Produkty reakcií kovov s-prvkov s kyslíkom

Príprava hyperoxidu draselného

Oxidy kovov skupiny 1 a 2

Oxidy kovov skupiny 1 a 2

Rozpustnosť síranov kovov skupiny 1 a 2

Použitie síranov kovov

Prečo je síran bárnatý menej rozpustný vo vode ako síran horečnatý?

Sírany kovov skupiny 1 a 2

Uhličitan vápenatý

Stabilita uhličitanov kovov alkalických zemín

Stabilita uhličitanov

Neobvyklé vlastnosti berýlia

Skúmanie amfotérnych vlastností hydroxidu berylnatého

Hlinitokremičitan a smaragd

Neobvyklé vlastnosti berýlia