Súvisiace materiály

Znaky populácií

Lekcia sa skladá z

Biologická populácia

Charakteristika populácií

Veľkosť populácie

Hustota populácie

Krivka rastu populácie

Veľkosť a hustota

Miera reprodukcie rôznych zvierat

Albatros sťahovavý

Miera reprodukcie (plodivosť)

Miera úmrtnosti a prežitia Labute hrbozobej

Miera úmrtnosti a miera prežitia populácií rôznych zvierat

Monarch (Danaus plexipus)

Imigrácia a emigrácia

Migrácie

Migrácie živočíchov

Veková štruktúra populácie

Štruktúra pohlaví v populáciách

Veková štruktúra a štruktúra pohlaví u jeleňa

Zmeny štruktúry pohlaví a vekovej štruktúry u cicavcov a vtákov

Vzorce rozmiestnenia jedincov

Priestorová štruktúra populácií