Súvisiace materiály

Taxonómia organizmov

Lekcia sa skladá z

Prví taxonómovia

Rozmanitosť živých organizmov

Medzidruhové kríženie

Podobnosť medzi jedincami jedného druhu

Jedince jedného druhu

Dvojmenné názvoslovie (binomická nomenklatúra)

Symbol označujúci Linného

Taxonómia druhu človek (homo)

Vyššie taxonomické úrovne

Názvy taxonomických úrovní

Ďalšie taxonomické úrovne

Klasifikácia hrachu

Prirodzená klasifikácia

Monera

jednobunkovce (Protista)

Huby

Rastliny

Živočíchy

Jeden živý svet - päť ríš

Whittakerov systém piatich ríš

Tri prístupy k taxonómii

Snímky genómu motýľov

Klasifikačný rébus