Súvisiace materiály

Regresná priamka

Lekcia sa skladá z

Bodový graf

Regresná priamka

Metóda najmenších štvorcov

Vzorec pre lineárnu regresiu

Ako nájsť rovnicu regresnej priamky

Použitie lineárnej regresie

Interpolácia a extrapolácia

Odhad