Súvisiace materiály

Vyparovanie a skvapalňovanie (kondenzácia)

Lekcia sa skladá z

Vyparovanie, kondenzácia a var

Rýchlosť vyparovania

Bod varu

Tepelný tok

Hmotnostné skupenské teplo vyparovania

Ako určiť hmotnostné skupenské teplo vyparovania

Bod varu vody a tlak