Súvisiace materiály

Medzimolekulové sily

Lekcia sa skladá z

Chemické väzby a medzimolekulové sily

Medzimolekulové sily fungujú na krátku vzdialenosť

Medzimolekulové sily majú vplyv na fyzikálne vlastnosti hmoty

Trvalý dipól-dipólový moment

Trvalé dipóly

Trvalé dipóly

Polárne molekuly

Nepolárne molekuly

Oxid uhličitý

Tetrachlórmetán a dichlórmetán

Polárne a nepolárne molekuly

Interakcie trvalý dipól–trvalý  dipól  v  kvapalinách a plynoch

Experimentálny dôkaz existencie interakcií dipól-dipól

Ako disperzné sily fungujú

Van der Waalsové sily

Disperzné sily (Londonove sily)

Veľkosť molekuly

Polarizovateľnosť

Veľkosť molekuly, polarizovateľnosť verzus molekulová relatívna hmotnosť

Tvar molekuly

Faktory, ktoré ovplyvňujú disperzné sily

Vodíková väzba v molekule fluorovodíka

Vodíkové väzby v molekule amoniaku a vody

Vodíková väzba

Vodíkové väzby, ktoré vznikajú v amoniaku a vode

Vodíková väzba v zmesi amoniak-voda

Biologická dôležitosť vodíkovej väzby

Vodíková väzba a disperzné sily

Biologická dôležitosť vodíkovej väzby v ľade a vo vode

Teploty varu hydridov

Vodíková väzba a teploty varu

Vodíková väzba a teploty varu