Súvisiace materiály

Interakcie trvalý dipól–trvalý  dipól  v  kvapalinách a plynoch

Materiál patrí do

Medzimolekulové sily