Súvisiace materiály

Fázové zmeny

Lekcia sa skladá z

Typy fáz

Fázové zmeny

Fáza

Typická krivka zohrievania čistej látky

Výsledky pokusu

Teplotná krivka zohrievania

Teplotná krivka ochladzovania

Teplotná krivka zohrievania a teplotná krivka chladenia. Teploty topenia a varu

Rovnováha medzi tuhou látkou a kvapalinou

Topenie

Tuhnutie

Topenie ľadu a tlak

Fázová zmena tuhých látok na kvapaliny

Teplota topenia ľadu pri tlaku

Mikroskopický pohľad

Tlak pary a teplota

Skupenské teplo vyparovania

Rovnováha medzi kvapalinou a parou

Tlak pár a vrenie

Teplota varu a vonkajší tlak

Vyparovanie a vrenie

Vrenie a teplota varu

Sublimácia a desublimácia

Rovnováha medzi tuhou látkou a parou