Súvisiace materiály

Fázové zmeny

Lekcia sa skladá z

Fáza

Teplotná krivka zohrievania a teplotná krivka chladenia; teplota topenia a teplota varu

Fázová zmena tuhých látok na kvapaliny

Rovnováha medzi kvapalinou a parou

Vrenie a teplota varu

Rovnováha medzi tuhou látkou a parou