Materiál patrí do

Vektorové rovnice priamok v rovine