Súvisiace materiály

Rozklad uhličitanu vápenatého – kinetická štúdia