Súvisiace materiály

Mutácie

Lekcia sa skladá z

Delenie mutácií

Mutačné varianty

Mutácie

DNA reparačný systém

Tranzícia a transverzia

Účinky substitúcie bázy na mutácie

Substitúcia

Príčiny kosáčikovitej anémie

Inzercia a jej účinky

Delécia a jej účinky

Inzercie a delécie

Inzercie

Cystická fibróza

Spontánne chemické modifikácie dusíkatých báz

Chemické mutagény - antimetabolity

Chemické mutagény - modifikujúce činidlá

Interkalačné činidlá - etídiumbromid

Chemické modifikácie dusíkatých báz - chemické mutagény

Agarózová elektroforéza

Fyzikálne mutagény a reparačný systém bunky

Rádioaktivita - fyzikálny mutagén

Ultrafialové žiarenie

Úloha mutácií vo vývine neoplaziem

Protoonkogény a supresorové gény

Mutácie - spôsobujú neoplazmy

Protoonkogény a supresorové gény