Súvisiace materiály

Rast baktérií

Lekcia sa skladá z

Prečo pestujeme baktérie?

Fázy výroby čokolády

Generačná doba

Fázy bunkového cyklu baktérie

Rozmnožovanie bunkovým delením

Spôsoby výživy baktérií

Baktérie a energetické zdroje

Rozklad ropy baktériami

Klasifikácia baktérií podľa teploty prostredia

Klasifikácia baktérií podľa pH prostredia

Klasifikácia baktérií podľa prítomnosti kyslíka

Faktory ovplyvňujúce bakteriálny rast

Extremofily

Pevné a tekuté kultivačné médiá

Bakteriálna kultúra na pevnom médiu

Inokulačné očko

Kultivácia baktérií

Stanovenie počtu baktérií vo vzorke

Počítanie baktérií

Počet baktérií

Bakteriálny rast v jednorazovej kultúre

Bakteriálny rast v kontinuálnej kultúre

Rastové krivky bakteriálnych kultúr