Súvisiace materiály

Autotrofná výživa (fotosyntéza)

Lekcia sa skladá z

Autotrofné a heterotrofné organizmy

Autotrofné alebo heterotrofné organizmy?

Heterotrofné organizmy

Spôsoby prijímania potravy

Autotrofné organizmy

Typy autotrofných organizmov

Riasy

Sinice

Sírne baktérie

Nitrifikačné baktérie

Typy autotrofných organizmov - príklady

Fotoautotrofné a chemoautotrofné organizmy

Priebeh chemosyntézy

Vstupy nevyhnutné pre chemosyntézu

Priebeh fotosyntézy

Chloroplast

Fotosyntetické pigmenty

Prvky, ktoré tvoria chlorofyl b

Chlorofyl a, chlorofyl b - štruktúra

Fotosyntetické pigmenty

Svetelná reakcia

Absorpčné spektrá chlorofylu a, chlorofylu b

Vlastnosti a funkcia chlorofylu

Tylakoid

Zachytávanie svetla fotosystémami

Fotosystémy I a II

Prenos elektrónov cez fotosystémy