Súvisiace materiály

Katalyzátory a enzýmy

Lekcia sa skladá z

Príklady katalyzátorov

Heterogénny katalyzátor

Heterogénna katalýza

Fyzikálne skupenstvo katalyzátora

Tuhé látky ako katalyzátory v reakciách v plynnom skupenstve

Povrch katalyzátora

Oxidácia vodíka na platine

Reakcie prebiehajúce na povrchu tuhého katalyzátora

Katalytické konvertory

Oxidácia oxidu siričitého

Homogénna katalýza

Autokatalýza

Enzýmy tráviacej sústavy

Biochemické procesy

Enzýmy

Výroba piva

Výroba jogurtu

Pečenie koláčov

Enzýmové reakcie

Štruktúra enzýmov

Mechanizmus interakcie medzi enzýmom a substrátom

Špecificita enzýmov

Záznam a graf energie

Mechanizmus enzymatických reakcií

Kompetitívna inhibícia

Inhibítory

Inhibítory ako lieky