Súvisiace materiály

Atómové spektrum

Lekcia sa skladá z

Vyžarovanie svetla

Elektromagnetické vlny

Viditeľné svetlo elektromagnetického spektra

Svetlo a elektromagnetické spektrum

Planckova rovnica

Fotóny

Energia elektromagnetického žiarenia

Energia elektromagnetického žiarenia

Spojité a čiarové spektrum

Použitie svetla vyžiareného atómami

Čiarové spektrum

Rutherfordov model atómu

Bohrova teória atómu vodíka

Bohrov model atómu

Energetický diagram atómu vodíka

Vznik spektrálnych čiar

Obmedzenia Bohrovho modelu atómu

Atómové spektrum vodíka

Vlnová dĺžka λ (nm)