Súvisiace materiály

Born–Haberov cyklus

Lekcia sa skladá z

Vznik chloridu sodného

Vznik iónových zlúčenín je exotermický proces

Štandardná entalpia vzniku iónových zlúčenín

Štandardná entalpia atomizácie kovov

Štandardná entalpia atomizácie nekovov

Štandardná entalpia atomizácie

Atomizačný proces ortute

Ionizačná entalpia

Elektrónová afinita

Ionizačná entalpia a elektrónová afinita

Zmena entalpie premeny tuhej síry na plynné sulfidové ióny

Faktory ovplyvňujúce mriežkovú entalpiu

Entalpia tvorby mriežky a body topenia iónových zlúčenín

Entalpia tvorby mriežky

Entalpia tvorby mriežky

Born–Haberov cyklus pre chlorid sodný

Entalpia vzniku bromidu horečnatého

Born–Haberov cyklus

Prečo horčík a chlór tvoria zlúčeninu MgCl2, a nie MgCl?

Prečo niektoré iónové zlúčeniny neexistujú

Entalpia vzniku chloridu neónneho