Súvisiace materiály

Prvky

Lekcia sa skladá z

Druhy látok

Atómy a prvky

Výskyt chemických prvkov v prírode

Názvy a značky prvkov

Usporiadanie chemických prvkov v periodickej sústave prvkov

Skúmanie elektrickej vodivosti látok

Skúmanie reakcie kovu a nekovu so zriedenou kyselinou

Zisťovanie teploty topenia kovov a nekovov