Súvisiace materiály

Znečisťovanie vzduchu

Lekcia sa skladá z

Vývoj zemskej atmosféry

Vzduch a atmosféra

Kolobeh uhlíka a ľudské aktivity

Skleníkový efekt

Oxid uhličitý a skleníkový efekt

pH kyslého dažďa

Redukcia znečistenia oxidom siričitým

Kyslý dážď

Škodlivé účinky kyslého dažďa

Zložky automobilových výfukových plynov

Prevencia smogu

Oxidy dusíka a smog

Ozónová vrstva, ochrana pred UV žiarením

Chlorfluoruhľovodíky (CFC)

Chlorfluoruhľovodíky stenčujú ozón v stratosfére

Chlorfluoruhľovodíky (CFC) a stenčovanie ozónovej vrstvy

Zákaz chlorfluoruhľovodíkov

Zdroje atmosferického oxidu siričitého

Vznik fotochemického smogu