Súvisiace materiály

Goniometrické rovnice. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Čo už vieme

Používanie kalkulačky pri riešení goniometrických rovníc

Riešenie goniometrických rovníc

Rovnice so sin(ax)

Nová premenná v goniometrickej rovnici

Základná goniometrická rovnica

Rovnice s cos(ax)

Riešenie rovníc s cos(ax)

Rovnice s tg(ax)

Riešenie rovníc s tg(ax)

Príklad riešenia goniometrickej rovnice

Lineárna funkcia v argumente