Súvisiace materiály

Vlastnosti prvkov nachádzajúcich sa v 3. perióde

Lekcia sa skladá z

Periodický zákon a vlastnosti prvkov

Štruktúra periodickej sústavy prvkov

Prvky 3. periódy periodickej sústavy prvkov

Prvky 3. periódy

Elektrónové konfigurácie prvkov 3. periódy

Určovanie atómového polomeru

Atómový polomer

Zmena atómového polomeru v 3. perióde

Atómový polomer

Zmena atómového polomeru v 3. perióde

Odstránenie elektrónu

Zmeny prvej ionizačnej energie v 3. perióde

Zmeny prvej ionizačnej energie v 3. perióde

Nepravidelnosti v zmene prvej ionizačnej energie

Zmeny elektronegativity v 3. perióde

Zmeny elektronegativity v 3. perióde

Elektronegativita

Vodivosť

Zmeny vodivosti prvkov 3. periódy

Vodivosť

Využitie prvkov vyplývajúce z ich vodivosti

Teplota topenia a varu

Teploty topenia a varu sodíka, horčíka a hliníka

Teplota topenia a varu kremíka

Teploty topenia a varu fosforu, síry, chlóru a argónu

Teploty topenia a varu