Súvisiace materiály

Elektrolýza. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Interakcie medzi nabitými časticami

Migrácia iónov cez kvapalný elektrolyt

Migrácia iónov

Aparatúra na elektrolýzu

Tok elektrónov cez elektrolyzér

Čo je elektrolýza?

Elektródové reakcie

Produkty, ktoré sa vylúčili na elektródach počas rozkladu vody

Ako elektrický prúd rozkladá vodu?

Proces elektrolýzy vody

Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného

Elektrolýza vodných roztokov solí

Zjednodušené pravidlá elektródových reakcií

Prítomnosť kovových a nekovových iónov v elektrolyte

Prítomnosť halogenidových iónov v elektrolyte

Predpovedanie produktov elektrolýzy

Elektrolýza roztaveného chloridu sodného: anóda

Elektrolýza roztaveného chloridu sodného: katóda