Súvisiace materiály

Dôkazové reakcie iónov

Lekcia sa skladá z

Vykonanie plameňovej skúšky

Plameňová skúška

Reakcia vápenatých katiónov s NaOH

Reakcia meďnatých katiónov s NaOH

Reakcia horečnatých katiónov s NaOH

Reakcia železnatých katiónov s NaOH

Reakcia hlinitých katiónov s NaOH

Reakcia železitých katiónov s NaOH

Reakcie niektorých katiónov s roztokmi hydroxidov

Určte roztoky chloridu vápenatého, chloridu hlinitého a chloridu horečnatého

Dôkaz amónnych katiónov v roztoku

Dôkaz amónneho katiónu

Postup dokazovania amónneho katiónu

Dôkaz uhličitanového aniónu

Dôkaz uhličitanového aniónu

Dôkaz síranového aniónu

Dôkaz siričitanového aniónu

Dôkaz síranových a siričitanových aniónov

Správanie sa halogenidových iónov v prítomnosti dusičnanu strieborného

Reakcia halogenidov striebra s roztokom amoniaku

Dôkaz halogenidových aniónov