Súvisiace materiály

Alkoholy

Lekcia sa skladá z

Molekula metanolu

Alkoholy

Deriváty uhľovodíkov, ktoré obsahujú skupinu -OH

Alkoholy, ktoré sa vyskytujú v živých organizmoch

Pozičné izoméry propanolu

Pozičné izoméry butanolu

Štruktúra molekúl alkoholov

Ako pomenovať alkoholy?

Pravidlá názvoslovia alkoholov

Názvoslovie alkoholov

Primárne, sekundárne a terciárne alkoholy

Primárne, sekundárne a terciárne alkoholy

Primárne, sekundárne a terciárne alkoholy

Väzby v alkoholoch

Typy väzieb

Väzby

Vodíková väzba v alkoholoch

Teploty varu alkoholov

Teploty varu alkoholov

Rozpustnosť alkoholov vo vode

Rozpustnosť alkoholov