Súvisiace materiály

Chémia alkánov a cykloalkánov

Lekcia sa skladá z

Chemická inertnosť alkánov

Inertnosť alkánov

Inertnosť alkánov

Fyzikálne vlastnosti niektorých alkánov

Energetický graf spaľovania alkánov

Produkty spaľovania alkánov

Spaľovacie teplo v závislosti od zloženia alkánu

Homolytické štiepenie

Čo sa deje pri tepelnom krakovaní?

Homolytické štiepenie väzby C-C a C-H

Homolytické štiepenie väzby C–C

Homolytické štiepenie väzieb v butáne

Chlorácia metánu

Chlorácia metánu

Radikálová substitúcia - mechanizmus

Halogenácia alkánov – fluór

Halogenácia alkánov – chlór, bróm a jód

Reakcia alkánov s halogénmi

Würtzova reakcia

Použitie Würtzovej syntézy

Hydrolýza soli

Hydrogenácia alkénov alebo alkínov

Dekarboxylácia solí karboxylových kyselín

Príprava alkánov

Štruktúra cykloalkánov

Chémia cykloalkánov

Zdroje cykloalkánov

Chemické vlastnosti a syntéza cykloalkánov