Materiál patrí do

Rozklad na súčin (vynímaním pred zátvorku)