Materiál patrí do

Usudzovanie na základe dedukcie