Súvisiace materiály

Analytické skúšky v organickej chémii

Lekcia sa skladá z

Testy horľavosti

Testy na alkény a halogénalkány

Testy na aldehydy a ketóny

Testy na alkoholy

Testy na karboxylové a amínové skupiny