Súvisiace materiály

Acidobázické reakcie iónov kovov

Lekcia sa skladá z

Lewisova teória a skoršie teórie kyselín a zásad

Vznik komplexov kovov v acidobázických reakciách

Lewisova teória kyselín a zásad

Hydratácia iónov kovov

Ióny kovov vo vodnom roztoku

Chloridy kovov

Zistenie pH roztoku soli kovu

Prečo sú vodné roztoky solí kovov zvyčajne kyslé?

Faktory, ktoré ovplyvňujú pH roztoku soli kovu

Kyslá reakcia (hydrolýza) iónov kovov

Roztok hexaakva-železitých iónov

Reakcia s hydroxidom sodným

Amfotérne hydroxidy kovov

Zrážanie hydroxidov s amoniakom

Reakcia iónov kovov so zásadami

Hlinitá soľ v kyslom, neutrálnom a zásaditom prostredí

Ako uhličitanové ióny reagujú s akvaiónmi M2 a M3 kovov

Reakcia akvaiónov s uhličitanmi

Reakcia roztokov solí kovov s uhličitanom sodným