Súvisiace materiály

Emisné a absorpčné spektrum

Lekcia sa skladá z

Vyžarovanie tuhých látok

Planckove postuláty

Absorpčné spektrum plynov

Absorpcia a emisia plynov

Spektrálna analýza

Spontánna a stimulovaná emisia