Súvisiace materiály

Emisné a absorpčné spektrum

Lekcia sa skladá z

Emisné spektrum

Tvar spektra žiarenia

Vyžarovanie tuhých látok

Planckove postuláty

Molekula vyžarujúca kvantum žiarenia

Planckove postuláty

Absorpčné spektrum plynov

Absorpčné spektrum plynov

Absorpčné spektrum plynov

Absorpcia a emisia energie

Absorpcia a emisia plynov

Absorpcia a emisia plynov

Spektroskop

Emisné spektrum excitovaných atómov

Absorpčné a emisné spektrum vodíka

Spektrálna analýza

Spontánna emisia

Stimulovaná emisia

Intenzita lúča fotónov

Laser

Spontánna a stimulovaná emisia

Farba laserového lúča