Súvisiace materiály

Infračervená spektrometria. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Korelačná tabuľka

Spektrá alifatických uhľovodíkov

Spektrá aromatických uhľovodíkov

Spektrá alkoholov, amínov a halogénalkánov

Spektrá zlúčenín s karbonylovou skupinou

Použitie infračervenej spektroskopie