Súvisiace materiály

Infračervená spektrometria. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Korelačná tabuľka infračervených absorpcií

Popis infračerveného spektra

Korelačná tabuľka

Infračervené spektrum hexánu

Infračervené spektrum hex-1-énu

Infračervené spektrum hex-1-ínu

Spektrá alkánov, alkénov a alkínov

Spektrá alifatických uhľovodíkov

Infračervené spektrum 1,3-dimetylbenzénu

Absorpcie substituovaných benzénov v oblasti odtlačkov prstov

Infračervené spektrá arénov

Spektrá aromatických uhľovodíkov

Infračervené spektrum propán-2-olu

Infračervené spektrum butylamínu

Infračervené spektrum tetrachlórmetánu

Infračervené spektrá alkoholov, amínov a halogénalkánov

Spektrá alkoholov, amínov a halogénalkánov

Typické absorpcie pre karboxylové kyseliny a ich deriváty

Infračervené spektrá ketónov a karboxylových kyselín

Spektrá zlúčenín s karbonylovou skupinou

Butánamid a butánnitril

Určovanie charakteristických skupín v molekule

Porovnávanie spektra so spektrami v databáze

Zisťovanie prítomnosti určitých zlúčenín

Kontrola čistoty priemyselne vyrábaných chemikálií

Záchytné body na popis infračervených spektier

Použitie infračervenej spektroskopie

Infračervené spektrum benzínu

Dvojice izomérov