Súvisiace materiály

Absorpcia viditeľného svetla. Kolorimetria

Lekcia sa skladá z

Spektrum viditeľného svetla

Farba

Čo je farba?

Absorpcia energie fotónu

Iónové zlúčeniny s a p-rady kovov sú vo všeobecnosti bezfarebné

Niektoré tuhé zlúčeniny s a p-rady kovov sú farebné

Farby zlúčenín kovov: s a p-rady prvkov

Farbivá používané starými majstrami

Farebné zlúčeniny prechodných kovov

Absorpcia svetla iónmi prechodných kovov

Bezfarebné ióny prechodných kovov

Absorpcia prenosu náboja prechodných kovov vo vysokom oxidačnom stave

Farby zlúčenín kovov: d-rady prvkov

Absorpčné spektrum Co(II) iónov

UV/viditeľný spektrofotometer

Farebné organické zlúčeniny

β-karotén

Chlorofyl

Metyloranž

Absorpčné spektrum Ti(III) iónov

Beer–Lambertovo pravidlo

Faktory, ktoré ovplyvňujú absorpciu svetla

Kolorimetrické merania

Využitie UV/viditeľnej spektrometrie: kolorimetria

Absorpčné spektrum Co(II) iónov