Súvisiace materiály

Entropia

Lekcia sa skladá z

Spontánne zmeny

Sú iba exotermické procesy spontánne?

Pravdepodobnosť a spontánnosť

Spontánne zmeny a pravdepodobnosť

Čo je entropia?

Ohrievanie

Strata tepla

Rozpúšťanie

Entropia

Stupeň neusporiadanosti, pravdepodobnosti a entropie

Hodnoty štandardnej entropie

Absolútne hodnoty entropie

Reakcie v plynnej fáze

Reakcie, pri ktorých dochádza k zmene skupenstva

Rozpúšťanie

Štandardná zmena entropie

Bromácia etánu

Zmena entropie okolia

Je syntéza amoniaku spontánna?

Entropia a spontánne zmeny