Súvisiace materiály

Druhý termodynamický zákon

Lekcia sa skladá z

Zmena entropie sústavy

Celková zmena entropie

Pojem entropia sústavy

Pravdepodobnosť rovnomerného rozmiestnenia častíc

Druhý termodynamický zákon

Entropia a pravdepodobnosť prechodu sústavy do stavu s vyššou entropiou

Simulátor vyhadzujúci mince

Entropia ako miera neusporiadanosti sústavy

Presun kvádra

Entropia a premena kinetickej energie telesa na vnútornú energiu

Druhý termodynamický zákon pre tepelné stroje

Teplo odovzdané chladiču

Druhý termodynamický zákon pre tepelné stroje

Teplota absolútnej nuly

Teplota absolútnej nuly

Perpetuum mobile prvého a druhého druhu

Perpetuum mobile